Innkalling til årsmøte

Velkommen til årsmøte 3. mars.
Velkommen til årsmøte 3. mars. Foto: Aina Rolstad
Sted: Andre Etasje, Vågåvegen 51A, 2680 Vågå
Dato: Tirsdag 3. mars 2020 
Tid: Kl. 19:00 

Fra vedtektene til DNT Gudbrandsdalen: Årsmøtet skal holdes innen 15. mars og innkalles med minst tre ukers varsel ved annonse i lokalpressen og/eller ved et skriv til hvert enkelt medlem. Derav denne e-posten. Saker som skal behandles, må være innkommet styret senest to uker før møtet.

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste.
 2. Velge møteleder.
 3. Velge referent.
 4. Velge to til å underskrive protokollen.
 5. Behandle foreningens årsberetning.
 6. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
 7. Vedta foreningens arbeidsprogram og budsjett.
 8. Behandle innkomne forslag med styrets innstilling.
 9. Valg:
  1. Leder og nestleder velges for hvert år, men har styrefunksjon i to år.
  2. Kasserer, sekretær og det antall styremedlemmer som årsmøtet bestemmer, velges for to år.
  3. Varamedlemmer velges ved behov.
  4. Valgkomité bestående av tre medlemmer valgt for to år.
  5. Forskjellige undergrupper etter styrets forslag.

Årsmøtet bestemmer fremgangsmåten for stemmegivning (håndsopprekning eller skriftlig). Alle valg gjøres med allminnelig flertall. Se ellers DNT Gudbrandsdalens vedtekter her.


Uformell drøfting i forhold til aktiviteten i laget. Innspill fra årsmøtedeltakerne. 

Det blir lett servering.

Alle er velkomne, både medlemmer og andre interesserte. 

Mvh Styret
Foto: ge.no

Skrevet av Therese Heramb 1. februar 2020