Kjære medlemmer

Foto: Maria Kampesæter Kleiven

DNT Gudbrandsdalen skrinlegger Dronningsetra: DNT Gudbrandsdalen har siden 2014 jobbet for å realisere en selvbetjent hytte for å styrke turtilbudet i Gudbrandsdalen. Som en frivillig forening med et bredt spekter av turer og aktiviteter, er en selvbetjent hytte et positivt tiltak for at flere kan få gode friluftsopplevelser. 

Når DNT vurderer å bygge eller ta over allerede etablerte hytter, er tilknytning til stinett en viktig faktor. Dronningsetra ville knytte to områder, Langsua og Jotunheimen sammen via Skåbu og Sikkilsdalen. Tomten ble flyttet nettopp for å unngå å etablere nye stier. Ny, planlagt sti ved hytta ligger like ved godkjent stinettverk som er tilrettelagt av lokalt idrettslag, og det vil tas i bruk en etablert kjerrevei for å koble seg på. Det er derfor kun snakk om 4-500 meter med ny merking av sti.  

DNT Gudbrandsdalen har underveis i prosjektet hatt gjentatte møter og dialog med de som er kritiske til prosjektet. DNT Sentralt har også deltatt i møter sammen med DNT Gudbrandsdalen, samt et informasjonsmøte åpent for alle interesserte.  

Flyttet tomt to ganger

DNT Gudbrandsdalen har flyttet tomt først en gang etter ønske fra Fylkesmannen i 2017, og så en gang til i 2020. I 2020 tok DNT Gudbrandsdalen hensyn til protestene som kom frem, og flyttet hytteprosjektet til Flekkmoen, ca 200 m fra Flekkmoveien, som er åpen for allmenn ferdsel. Dette ville redusere avstand på, og behov for transportveg i terrenget. Samtidig ble størrelsen på hytta redusert, samt at stinett ble flyttet bort fra Strålvatnet og Strålmyra. Vurderingen av tomtevalg er gjort av DNT Gudbrandsdalen lokalt, i samråd med Statskog som grunneier. 

Etter den siste klagerunden, ligger saken nå på nytt hos Fylkesmannen. Vi har fått underretning om at det vil bli brukt sette-Fylkesmann i saken i denne omgangen, og at det er Fylkesmannen i Oslo Viken som skal behandle saken. Vi har også fått signal om at det kan bli krevd en helt ny vurdering av dispensasjon, og at det vil kunne bli krevd en omfattende konsekvensutredning for prosjektet. Dette vil medføre at hele prosessen, det vil si hele saken, må startes helt på nytt. Vi er med andre ord tilbake til 2017 og må gå hele veien en gang til. 


Trist at et positivt tiltak blir så omstridt

Styret i DNT Gudbrandsdalen synes det er svært trist at et i utgangspunktet så positivt tiltak har blitt en så omstridt sak. Det har vært gjort mange forsøk på dialog, og vi har tilpasset både prosjektet og tomtevalget slik at man kan komme frem til en god løsning for alle. Vi er avhengige av å legge til rette for friluftsopplevelser på en så skånsom måte som mulig. Våre aktiviteter og turer er tuftet på naturopplevelser. 

DNT er en frivillig organisasjon der det aller meste blir gjort på dugnad. Som ikke-kommersiell aktør går alt foreningene får inn av midler tilbake til tilbudet slik at de kan fortsette å tilrettelegge for et enkelt friluftsliv for alle. Årlig har vi i DNT Gudbrandsdalen folk i alle aldre på turer og aktiviteter. Vi tror på at for å folk til å ta vare på naturen – må vi lære folk til å bli glad i naturen. Å bli glad i noe gjør du når du blir kjent med det og tar det i bruk regelmessig. Det har vært kjernen i DNTs virksomhet siden 1868. 

Frivillig arbeid

Styret i DNT Gudbrandsdalen har lagt ned mye arbeid i denne saken. Vi har hatt mange gode støttespillere i det målrettede arbeidet for å få etablert Dronningsetra. Protestene i fjor høst kom overraskende på. Det har vært utfordrende for styret å stå i en vanskelig sak, der faktafeil om prosjektet har blitt brukt gjentatte ganger som argument mot bygging. Et ønske om å etablere en enkel, selvbetjent hytte som er tilgjengelig for alle, har en mindre gruppe enkeltpersoner klart å spinne opp det som i media har blitt fremstilt som stor motstand. Den første, opprinnelige tomta ble godkjent av både kommunen og Fylkesmannen, men DNT Gudbrandsdalen besluttet likevel å flytte hytta mye nærmere Flekkmovegen.  

Går ikke videre med Dronningsetra

Når protestene igjen dukker opp, selv etter at vi har flyttet tomta, nedskalert hytta og lagt om stinettet, har vi bestemt oss for å ikke gå videre med Dronningsetra. Å legge til rette for friluftsopplevelser på en mest mulig skånsom måte for naturen er kjernen i det DNT driver med. Vi har forholdt oss til konklusjonene fra myndighetene, men samtidig ønsket å finne fram til løsninger med de som har vært uenige. 

Det er helt greit at noen er kritiske, men vi opplever at enkelte har vært lite villige til å gå i dialog med oss. Det har også vært kastet fram en del påstander om Dronningsetra som rett og slett ikke stemmer. Disse har det vært vanskelig å rette opp i i ettertid og det har gjort arbeidet ekstra krevende.

Ønsker en åpen, tilgjengelig friluftsarena

Det er tungt for DNT Gudbrandsdalen å legge lokk på en sak vi hadde stor tro på ville bli et trivelig sted for allmennheten, men summen av alt dette gjør at styret ikke ønsker å gå videre med å bygge Dronningsetra. Det er trist. Vi har hatt fryktelig lyst til å skape en åpen, tilgjengelig friluftsarena på vestsiden av Gudbrandsdalen for lokalsamfunnet. Vi er mest lei oss på vegne av alle støttespillerne våre i lokalmiljøet, og frivillige og tillitsvalgte i organisasjonen vår som har stått på for dette prosjektet. Vår hovedvirksomhet er turer og aktiviteter for medlemmer og alle andre som vil oppleve det enkle friluftsliv, det er dette vi i hovedsak vil bruke vår energi på fremover – og det ser vi frem til. Vi ser heller ikke at det gagner noen å bruke flere ressurser hos Fylkesmenn, departement og kommuner på nye klage- og saksbehandlinger. 

Takk til samarbeidspartnere

Selv om Dronningsetra ikke blir realisert, har DNT Gudbrandsdalen store ambisjoner om å fortsette og lage fine friluftsaktiviteter i nærmiljøet. Vi tror fullt og helt på det som har vært DNTs filosofi i over 150 år – Det er gjennom å være ute og bruke skogen og fjellet at vi lærer barn, unge og voksne å bli glad i naturen. Den jobben skal vi fortsette med.

Vi hadde et godt prosjekt, og vi har hele veien hatt med oss gode og seriøse medhjelpere, sponsorer og støttespillere. Tusen takk, vi velger å tro at dere er med oss videre på reisen. DNT Gudbrandsdalen legger nå denne saken bak oss, og ser frem mot et flott, nytt turår i 2021.


Historikk

Høsten 2015 og gjennom 2016 ble det holdt flere møter og befaringer før man landet på en ønsket plassering. Tomta lå på grunnen til Statskog.  

Siden søknad om dispensasjon ble sendt i 2017, har det vært flere behandlinger i Nord-Fron kommune. Prosjektet har også vært på offentlig høring.  

DNT Gudbrandsdalen orienterte i formannskapet i Vågå kommune i 2018. Kommunen var positive til prosjektet, og uttalte: «Dronningsetra vil forsterke eit aktivt og inkluderande friluftsliv. Hytta ville binde sammen fjellområde mellom Skåbu og Jotunheimen og ligg strategisk til mellom Nord-Fron, Sel og Vågå.» 

Høringsfristen til Nord-Fron kommune gikk ut i mai 2018. Høsten 2019, halvannet år etter at høringsfristen var ute, kom det flere protester mot bygging av hytta, i form av klager på Nord-Fron kommunes behandling av saken. Kommunen behandlet og avviste klagene. Fylkesmannen i Innlandet hadde også saken til ny behandling, og tok stilling til at avvisningsvedtaket fra kommunen var gyldig. 

DNT Gudbrandsdalen hadde alle godkjenninger på plass for å bygge på tomta som ble valgt ut i 2016. Byggesaken ble behandlet i offentlige organer i flere runder, og var på flere høringer. Fylkesmannen stilte seg bak godkjenningen i mars 2020. Etter dialog med Fylkesmannen i Innlandet og Nord-Fron kommune, valgte styret i DNT Gudbrandsdalen likevel å flytte plasseringen av hytta.  

Skrevet av Therese Heramb 10. november 2020