Innkalling til årsmøte

Rondane Nasjonalpark, brua før Rondvassbu.
Rondane Nasjonalpark, brua før Rondvassbu. Foto: Fredrik Kleppe, DNTs fotokonkurranse

Dato: Tirsdag 2. mars. 
Tid: Kl. 19.00.
Sted: Avdemsbue, Lesja (endringer på sted kan forekomme).
Påmelding: Gjøres til
gudbrandsdalen@dnt.no innen 25.2.

OBS: Møtet kan bli avholdt digitalt, eller bli flyttet til annen lokasjon grunnet smittevernhensyn vedr. covid-19. De påmeldte vil bli kontaktet direkte.

Fra vedtektene til DNT Gudbrandsdalen: Årsmøtet skal holdes innen 15. mars og innkalles med minst tre ukers varsel ved annonse i lokalpressen og/eller ved et skriv til hvert enkelt medlem. Derav denne e-posten. Saker som skal behandles, må være innkommet styret senest to uker før møtet.

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste.
 2. Velge møteleder.
 3. Velge referent.
 4. Velge to til å underskrive protokollen.
 5. Behandle foreningens årsberetning.
 6. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
 7. Vedta foreningens arbeidsprogram og budsjett.
 8. Behandle innkomne forslag med styrets innstilling.
 9. Valg:
  1. Leder og nestleder velges for hvert år, men har styrefunksjon i to år.
  2. Kasserer, sekretær og det antall styremedlemmer som årsmøtet bestemmer, velges for to år.
  3. Varamedlemmer velges ved behov.
  4. Valgkomité bestående av tre medlemmer valgt for to år.
  5. Forskjellige undergrupper etter styrets forslag.

Årsmøtet bestemmer fremgangsmåten for stemmegivning (håndsopprekning eller skriftlig). Alle valg gjøres med allminnelig flertall. Se ellers DNT Gudbrandsdalens vedtekter her.


Uformell drøfting i forhold til aktiviteten i laget. Innspill fra årsmøtedeltakerne. 

Det blir lett servering.

Alle er velkomne, både medlemmer og andre interesserte. 

Mvh Styret

Skrevet av Therese Heramb 8. februar 2021